Meritum - biuro rachunkowe


·  Roczne rozliczenia podatkowe PIT z dochodów polskich i zagranicznych


·  Jeżeli rozpoczynasz dziaÅ‚alność gospodarczÄ…, przygotujemy dla Ciebie wszystkie dokumenty potrzebne do jej rozpoczÄ™cia

 ·  Jeżeli prowadzisz dziaÅ‚alność:      
        - Wyprowadzimy zalegÅ‚oÅ›ci
        - Zrobimy korekty za poprzednie okresy

 ·  Jeżeli zdecydujesz siÄ™ na rozpoczÄ™cie wspóÅ‚pracy z nami poprowadzimy :

 Ewidencja Przychodów, Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów 

Zajmiemy siÄ™ :

 • Ewidencjonowaniem dokumentów ksiÄ™gowych w ewidencji ryczaÅ‚tu oraz Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów,
 • Prowadzeniem ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usÅ‚ug
 • Prowadzeniem ewidencji Å›rodków trwaÅ‚ych oraz wartoÅ›ci niematerialnych i prawnych
 • Obliczaniem miesiÄ™cznych zobowiÄ…zaÅ„ z tytuÅ‚u podatku Vat oraz miesiÄ™cznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • SporzÄ…dzaniem deklaracji dotyczÄ…cych podatków
 • KontrolÄ… należnoÅ›ci i zobowiÄ…zaÅ„
 • SporzÄ…dzaniem sprawozdaÅ„ statystycznych dla GUS
 • Inne wg indywidualnych ustaleÅ„ z klientem

 KsiÄ™gi Handlowe

Jeżeli jesteś zobowiązany do zaprowadzenia ksiąg handlowych:

 •  Przygotujemy  plan kont oraz dokumentacje przyjÄ™tych w firmie zasad rachunkowoÅ›ci

Jeżeli prowadzisz już ksiÄ™gi handlowe, zajmiemy siÄ™ :

 •  Ewidencjonowaniem dokumentów w ksiÄ™gach handlowych
 • Prowadzeniem ewidencji Å›rodków trwaÅ‚ych oraz wartoÅ›ci niematerialnych i prawnych
 • Prowadzeniem ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usÅ‚ug
 • Obliczaniem miesiÄ™cznych zobowiÄ…zaÅ„ z tytuÅ‚u podatku Vat oraz miesiÄ™cznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych,
 • SporzÄ…dzaniem deklaracji dotyczÄ…cych podatków
 • KontrolÄ… należnoÅ›ci i zobowiÄ…zaÅ„
 • SporzÄ…dzaniem sprawozdaÅ„ statystycznych dla GUS
 • Inne wg indywidualnych ustaleÅ„ z klientem

 

Rozliczenia Kadrowo – PÅ‚acowo - Ubezpieczeniowe

Oferujemy zakres następujących usług kadrowo-płacowych:

 • Naliczanie wynagrodzeÅ„ dla pracowników pracujÄ…cych w kraju i za granicÄ… zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami danych krajów oraz przepisami unijnymi
 • SporzÄ…dzanie oraz przekazywanie rozliczeÅ„ i deklaracji z UrzÄ™dem Skarbowym, ZakÅ‚adem UbezpieczeÅ„ SpoÅ‚ecznych, oraz PaÅ„stwowym Funduszem Rehabilitacji Osób NiepeÅ‚nosprawnych
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeÅ„ dla każdego pracownika
 • Wystawianie zaÅ›wiadczeÅ„ o zarobkach dla pracowników
 • SporzÄ…dzanie analiz i raportów dotyczÄ…cych wynagrodzeÅ„
 • SporzÄ…dzenie rozliczeÅ„ rocznych pracowników
 • Inne wg indywidualnych ustaleÅ„ z klientem

Rozliczamy dotacje unijne i wsparcie pomostowe.