Meritum - biuro rachunkowe


Biuro posiada  Certyfikat KsiÄ™gowy, który uprawnia do usÅ‚ugowego prowadzenia ksiÄ…g rachunkowych nr 44489 wydany dla wÅ‚aÅ›cicielki Biura BogumiÅ‚y Modrzejewskiej, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnoÅ›ci cywilnej w zwiÄ…zku z wykonywaniem tego rodzaju usÅ‚ug.

ZespóÅ‚ nasz skÅ‚ada siÄ™ z wykwalifikowanej i stale podnoszÄ…cej swoje umiejÄ™tnoÅ›ci kadry pracowniczej, która ukierunkowana jest na nowoczesne podejÅ›cie do Klienta. 

DziÄ™ki projektowi "Postaw na sukces" wspóÅ‚finansowanemu ze Å›rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego, w którym wÅ‚aÅ›cicielka biura zdobyÅ‚a pierwsze miejsce , możemy zaoferować szeroki wachlarz usÅ‚ug.

Naszym celem jest postawienie na nowoczesne technologie informatyczne. nowoÅ›ciÄ… na rynku jest moduÅ‚ PULPIT MENADÅ»ERA Comarch OPTIMA w wersji dla biur rachunkowych. ModuÅ‚ Pulpit Menadżera to narzÄ™dzie, dziÄ™ki któremu kadra kierownicza lub wÅ‚aÅ›ciciel firmy, z każdego miejsca na Å›wiecie, ma dostÄ™p do danych finansowych, kadrowych, handlowych i wielu innych o swojej firmie, poprzez przeglÄ…darkÄ™ internetowÄ….

WÅ‚aÅ›ciciel lub dyrektor firmy,  po zalogowaniu siÄ™ do Pulpitu Menadżera, ma dostÄ™p do:

analiz obrotów magazynowych,

raportów dÅ‚użników i wierzycieli,

struktury wiekowej należności i zobowiązań,

raportu rejestru sprzedaży i zakupów,

analizy ABC.

Mamy nadziejÄ™, że przekonaliÅ›my CiÄ™ Podatniku do skorzystania z usÅ‚ug biura rachunkowego, ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem naszej firmy. Jeżeli tak - to serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, jeżeli nie - życzymy wÅ‚aÅ›ciwego wyboru osób, które bÄ™dÄ… prowadzić TwojÄ… dokumentacjÄ™ ksiÄ™gowÄ… i rachunkowÄ….
nazwa